Fabrictag, uw partner voor professionele textieletikettering

 

Algemene voorwaarden

1 Toepasselijkheid
1.1 LABEL&CO is een besloten vennootschap naar Nederlands recht, welke handelt en maatwerk levert aangaande uiting van enig merk en of enig persoonlijke identiteit op enig media.
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn integraal van toepassing op iedere opdracht en aanvullende vervolgopdrachten welke aan LABEL&CO worden gegeven, alsook op de rechtsbetrekkingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden; zulks met uitsluiting van enige voorwaarden van de afnemer.
1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts uitdrukkelijk schriftelijk worden afgeweken op het onderdeel of de onderdelen waarop die beperking geldt bij een enkele opdracht.
2  Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Indien de opdrachtgever derden van de inhoud van de door LABEL&CO ten behoeve van haar verrichte werkzaamheden kennis laat nemen, dient de opdrachtgever die derden erop te wijzen en te bewerkstelligen, dat deze algemene voorwaarden ook door deze derden worden aanvaard.  
3  Overeenkomst
3.1 Een opdracht komt tot stand met LABEL&CO als zodanig. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 BW, dat voor laatstgenoemd geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, worden uitgesloten.
3.2 Het staat LABEL&CO vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door de door haar aan te wijzen "partners" (als hiervoor bedoeld) en personeelsleden van LABEL&CO te laten uitvoeren; in voorkomend geval met inschakeling van derden.
3.3 Alle aanbiedingen van LABEL&CO zijn vrijblijvend en LABEL&CO behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
4  Aanbod
4.1 De aangeboden producten worden zo duidelijk mogelijk afgebeeld en zo nodig beschreven.
4.2 Aanbiedingen en acties hebben een beperkte geldigheidsduur en zijn geldig zolang de voorraad strekt en/of zolang de productie dit mogelijk maakt.
5 Betalingen
5.1  Betalingstransacties via internet geschieden tegen de aldaar geldende betalingsvoorwaarden.
Andere betalingen aan LABEL&CO dienen zonder opschorting of verrekening te geschieden binnen de overeengekomen betalingsvoorwaarden bij gebreke waarvan de opdrachtgever automatisch in verzuim is. 
5.2 Iedere internettransactie met LABEL&CO wordt aan de klant bevestigd. 
5.3 De levering van transacties via internet geschiedt na volledige betaling.
6 Levering
6.1 LABEL&CO streeft er naar om bestellingen (exclusief maatwerk) binnen 5 (vijf) werkdagen na ontvangst van de betaling af te leveren in Nederland en binnen 10 (tien) werkdagen in het buitenland. 
6.2 Indien de bezorging, hetzij door het (tijdelijk) niet op voorraad zijn, hetzij om andere redenen, vertraging ondervindt of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan binnen 5 (vijf)  werkdagen na het plaatsen van betreffende bestelling bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. LABEL&CO zal in dat geval direct voor terugbetaling zorg dragen op de tegenrekening van de bank waarop de betaling door LABEL&CO is ontvangen.
6.3 Het track & trace systeem van LABEL&CO voorziet u per e-mail van informatie over de status van de bestelling en levering aan de klant. Het e-mail adres welke de klant heeft opgegeven bij de opdracht is geldend.
6.4 Na verzending per reguliere post is LABEL&CO niet aansprakelijk voor overschrijding van een normale postbestelling noch voor enig verlies of beschadiging.
6.5 LABEL&CO zal alle medewerking verlenen tot een volwaardige levering bij de klant.
6.6 LABEL&CO kan niet aansprakelijk worden gehouden voor vertragingen in leveringen of zoekgeraakte zendingen als een fout of onvolledig adres is opgegeven door de klant. Kosten verbonden aan het opnieuw versturen van de artikelen bij een fout adres, zijn voor rekening van de klant.
7 Bedenktijd
7.1 LABEL&CO levert geen standaard producten uit voorraad. LABEL&CO vervaardigd enkel maatwerk waarbij iedere opdracht speciaal wordt geproduceerd. Hierdoor is de bedenktijd van de Wet Kopen op Afstand niet van toepassing.
7.2 Maatwerk voor onder andere textieltoepassingen. Indien na een definitieve maatwerkopdracht een design wijziging komt van de klant, kan er een toeslag komen van minimaal 25% van de orderwaarde. Indien maatwerk reeds is gestart, dan is annulering enkel mogelijk na verrekening van 65% van dé orderwaarde. Indien de klant maatwerk als sample goedkeurt voor productie dan is deze definitief. Let op! Handwerk, geweven maatwerk of bewerkte stoffen zijn niet voor alle stuks 100% hetzelfde op de (halve) mm. Er kan altijd een minimale afwijking zijn.
7.3 Gebruik van eigen logo’s. Het eigenhandig uploaden, zonder overleg, van voor ons niet bekende bestanden, kwalitatief slechte bestanden, of bestanden welke na schalen een slechte druk kwaliteit kunnen geven, is geheel voor risico klant.
8 Retourneren en klanttevredenheid
8.1 Wanneer de klant niet of niet volledig tevreden is met het door de klant bestelde product uit het webassortiment, dan zal LABEL&CO conform de retourprocedure zorg dragen voor terugbetaling van het aankoopbedrag, verminderd met de gemaakte verzendkosten, eventuele transactiekosten* en eventuele instel- en opmaakkosten, binnen 5 (vijf) werkdagen na ontvangst; mits de klant geen gebruik kan maken van een substituut artikel binnen het assortiment van LABEL&CO. *Dit geldt ook voor annulering na voltooiing van een betaalde order.
8.2 Terugbetaling geschiedt enkel op de tegenrekening van de bank waarop de betaling is ontvangen.
8.3 Retourneren kan enkel alleen na een schriftelijke melding aan LABEL&CO De klant ontvangt na de melding een retournummer, welke als vereiste bij het te retourneren product dient te worden gevoegd. Na akkoordbevinding en een correcte ontvangst, ontvangt de klant haar aankoopbedrag conform artikel 8.1 retour.
8.4 Coulance aanbiedingen kunnen tot acceptatie door LABEL&CO worden herroepen. Er kunnen tot acceptatie geen rechten worden ontleend aan een geboden coulance aanbod.

9 Garantie
9.1 LABEL&CO gebruikt hoogwaardige materialen en doet haar uiterste best om een zo goed mogelijk product te leveren. Mocht de kwaliteit niet zijn zoals de klant in oorsprong had gewenst, dan zal LABEL&CO handelen conform haar retourprocedure.
9.2 De klant is echter gehouden om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is dient de klant LABEL&CO daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 3 (drie) dagen na ontvangst, schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen. 
9.3 Indien een artikel foutief geleverd is of er een fabricagefout is geconstateerd, dan dient het artikel binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst geretourneerd te worden aan LABEL&CO na een vooraf schriftelijke consensus. De normale post verzendkosten komen voor rekening van LABEL&CO.
10 Eigendomsvoorbehoud
10.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de klant over nadat de klant al hetgeen de klant ter zake van enige overeenkomst met LABEL&CO is verschuldigd, volledig heeft voldaan; daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.
10.2 De klant mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.
11 Overmacht
11.1 In geval van overmacht is LABEL&CO niet gehouden haar verplichtingen jegens de klant na te komen. Respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
11.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en/of het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.
12 Aansprakelijkheid
12.1 LABEL&CO is materieel als immaterieel niet aansprakelijk voor enige (vervolg)schade welke is ontsprongen of voortgekomen door gebruik van haar producten, al dan niet in combinatie met enig ander product. Evenzeer sluit LABEL&CO haar aansprakelijkheid uitdrukkelijk uit wanneer de klant schade oploopt verband houdende met de procedure van plakken of strijken enigszins verband houdende hiermede.
12.2 De klant is zelf verantwoordelijk zowel voor de inhoudelijke betekenis van enige tekst als de letterlijke tekst op het door LABEL&CO te produceren product.
12.3 Kleuren zijn bij benadering daar de beeldschermkwaliteit altijd anders kan zijn dan de kleur op en/of van het eindproduct. LABEL&CO gebruikt altijd spot- of CYMK kleurstellingen.
13 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
13.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. Partijen zullen voorafgaand als eerst een minnelijke regeling hebben getoetst.
14 Persoonsgegevens
14.1 LABEL&CO zal de gegevens van de klant uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid en zoals de Wet dit voorschrijft.
15 ODR-platform van de Europese Unie
Het is voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Unie.

 

Intellectueel Eigendom

LABEL&CO is trots op het mooie merk dat intussen veel credit heeft opgebouwd. De originaliteit en serviceverlening is ongeëvenaard. Gezien ook de hoeveelheid tevreden klanten welke nationaal en internationaal jaarlijks sterk groeit, staat LABEL&CO niet zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming toe dat één van haar intellectuele eigendomsrechten worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt wordt door derden op welke wijze dan ook. 

Een ieder welke gebruik wil maken van enig intellectueel eigendomsrecht van LABEL&CO, dient vooraf contact op te nemen met Central Communications van LABEL&CO Ieder geval zal afzonderlijk worden beoordeeld echter behoudt de besloten vennootschap LABEL&CO uitdrukkelijk haar rechten voor.

Voor vragen of informatie, gebruik het contactformulier of zend een verzoek naar:

LABEL&CO B.V.
Central Communications
Postbus 28020
3828 ZG AMERSFOORT
Tel. 033 480 35 76
Email: legal@labelenco.com

Alle gegevens zoals afbeeldingen, producten, teksten illustraties, foto's, grafische afbeeldingen en kenmerken, handelsnamen en namen, woordmerken en logo's tezamen genoemd merken op onze websites en uitingen, zijn in eigendom of (enige) licentie van LABEL&CO en zijn wettelijk beschermd met in achtneming van de disclaimer vermeld.

 

Disclaimer

Uitsluiting aansprakelijkheid

LABEL&CO BV maakt haar websites met uiterste zorg en tracht de informatie zo actueel, zo volledig en zo nauwkeurig mogelijk te houden. Er kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. Tarieven en voorwaarden kunnen aan verandering onderhevig zijn. LABEL&CO sluit enige aansprakelijkheid voor mogelijke fouten en tekortkomingen in deze website uit. Wijzigingen en correcties blijven ten allen tijde voorbehouden.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website komen toe aan LABEL&CO BV of aan diegene aan wie deze rechten toekomen en worden uitdrukkelijk voorbehouden. LABEL&CO is uitdrukkelijk gerechtigd geproduceerd werk slechts ter illustratie te tonen op haar websites.

Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaars, en de bovengenoemde entiteiten onderschrijven niet enig verband in merken met dat van LABEL&CO.

Informatie van derden

LABEL&CO BV is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van de op haar websites door derden geplaatste teksten, afbeeldingen of hyperlinks alsmede links naar welke worden verwezen.
Dit geldt eveneens voor social media uitingen

Cookies

LABEL&CO kan gebruik maken van functionele cookies die nodig zijn om haar websites goed te laten functioneren om bijvoorbeeld de inhoud van een winkelwagen te registeren.


HomeHome